Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 18.0 - poprawiona 2

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 18.0.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 18.0

Uwaga: Zmienia strukturę bazy danych ( T1G24U18 ).

Nowy wzór JPK_VAT(3)

Program dostosowano do nowego wzoru JPK_VAT(3) obowiązującego od stycznia 2018r.. Od poprzedniego różni się m. in. tym, że nie zawiera adresu i numeru REGON podatnika, za to zawiera adres e-mail, o ile jest zapisany w danych firmy.

Inną, istotną zmianą jest konieczność podania numeru korekty. Numer ten wprowadza się w programie w oknie „Opcje JPK” – tam gdzie zaznacza się, że utworzony JPK_VAT jest korektą. Program podpowiada numer na podstawie zarejestrowanych JPK_VAT, ale numer ten można zmienić ( np. w przypadku gdy jakieś korekty były złożone aplikacją Klient JPK, ale nie zarejestrowane ).

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów numeracji korekt (na razie tylko w przypadku JPK_VAT), kolumna „Korekta” w oknie rejestru deklaracji zawiera w przypadku nowych JPK_VAT numer korekty, a w przypadku korekt innych dokumentów – znaczek „X” (zamiast dotychczasowego ptaszka).

Jeśli korekty JPK_VAT są numerowane (na razie tak jest tylko dla najnowszych JPK_VAT), to w nazwach plików, do których mają być zapisane, podpowiadany jest na końcu dwucyfrowy numer korekty zamiast daty utworzenia. Numer „00” oznacza pierwsze złożenie (tj. nie-korektę).

Indywidualne rachunki składkowe ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku składki ZUS nie są wpłacane na dotychczasowe trzy rachunki wspólne dla wszystkich płatników, tylko każdy płatnik ma indywidualny rachunek, wspólny dla wszystkich jego składek, Numer tego rachunku wprowadza się dla firmy w oknie jej danych, na stronie „Kadry i płace”, a dla właściciela – w oknie jego danych, na stronie „Ubezpieczenia”. Aby przyśpieszyć i ułatwić wprowadzanie tych numerów, podpowiadana (tj. automatycznie dopisywana) podczas wprowadzania jest stała, wspólna część ich wszystkich - tj. 11 cyfr po pierwszych dwóch, oraz ostatnie 10 cyfr, które pokrywają się z NIP płatnika. Oczywiście ostatnie 10 cyfr podpowiadane jest o ile w danych płatnika jest NIP.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zostało zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych uchylone od 1 stycznia 2018 roku. Przelew ZUS różni się teraz od „ogólnego” tylko tym, że odbiorcą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a numerem rachunku odbiorcy - numer rachunku składkowego zapisany w danych płatnika. Poza tym tworzenie i obsługa przelewów ZUS nie zmieniły się. Dodano tylko w oknie przelewu ZUS, otwieranym poleceniem „Edycja” -> „Nowy” -> „ZUS” z okna „Przelewy i wpłaty”, wybór rachunku składkowego przez wybór płatnika – tj. firmy lub właściciela.

Nowe wzory PIT-36(25), PIT-36L(14) i PIT/B(15)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych: PIT-36, PIT-36L, PIT/B, oraz formularzy POLTAX: PIT-36(25), PIT-36L(14), PIT/B(15), które należy stosować za rok 2017. Zmiany polegają na usunięciu z zeznań pozycji związanych z uchylonym art. 30a ust. 10 ustawy, i wynikającym z tego uproszczeniu dalszych obliczeń. Ponadto w PIT-36(25) można nie podawać adresu małżonka jeśli jest taki sam jak podatnika.

W załączniku PIT/B(15) umieszczono na końcu nową część:
„E. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PODATKOWEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE”.

Nowe wzory PIT-28(20) i PIT-28/A(17)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych oraz formularzy POLTAX: PIT-28(20), PIT-28/A(17), stosowanych do rozliczeń za rok 2017. Zakres obsługiwanych pozycji i działanie okna PIT-28 nie zmieniły się.

Nowy wzór VAT-9M(7)

Program dostosowano do nowego formularza POLTAX oraz wzoru dokumentu elektronicznego VAT-9M(7), który musi być stosowany do rozliczeń za rok 2018, a może (i odtąd jest) za rok 2017. Zawartość i działanie okna nie zmieniły się.

Import dokumentów z JPK_VAT

Ponieważ niektóre programy do fakturowania eksportują pliki JPK_VAT, a nie eksportują plików JPK_FA, do listy rodzajów plików, z których można importować dokumenty księgowe, dodane zostały pliki JPK_VAT.

Aby zaimportować z pliku JPK_VAT tylko dokumenty dostaw, to należy przy wyborze importowanego pliku zaznaczyć „Importuj tylko dokumenty dostaw”.

Ułatwienie rejestracji nieodliczonego VAT od wydatków samochodowych

Oprócz dotychczasowej metody księgowania nieodliczonego VAT od wydatków samochodowych, dodano nową, polegającą na księgowaniu nieodliczonego VAT wraz z netto, w dacie zdarzenia gospodarczego. Wyboru metody dokonuje się w oknie rejestracji dokumentu, przez zaznaczenie pola „Nieodliczony VAT księguj z netto (..)”, które pojawia się gdy wybierze się wartość „50%” pola „dotyczy pojazdu” w firmie rozliczanej na zasadach ogólnych. Obok pola wyboru metody księgowania podana jest łączna kwota – netto plus nieodliczony VAT – jaka zostanie zaksięgowana gdy pole zostanie zaznaczone. Wydatki samochodowe, podczas rejestracji których wybierze się nową metodę księgowania, nie będą uwzględnione w zestawieniu „VAT od wydatków samochodowych odliczany w 50%”.

Pole „Nieodliczony VAT księguj z netto” jest domyślnie niezaznaczone. Jeśli ma być domyślnie zaznaczone, to trzeba zaznaczyć opcję „Nieodliczony VAT księguj wraz z netto” w menu „Ustawienia” -> „Wydatki samochodowe”. Do tego nowo utworzonego menu przeniesione też zostało ustawienie „Wykazuj taki procent netto jak VAT”.

Schemat plików wymiany XML został rozszerzony tak, by pliki te mogły zawierać informacje którą z dwóch metod księgować nieodliczony VAT 50%.

(wer. 18.0.8) Na życzenie klientów wycofano automatyczne księgowanie nieodliczonego VAT wprowadzone w 18.0.7.

INFORMACJA DLA PROGRAMISTÓW

Rozszerzenie polega na dodaniu nowego atrybutu „metoda”, elementu „/paczka/dokument/rejVAT/pojazd/odlicz”. Wartość „2” atrybutu oznacza, że nieodliczony VAT od wydatku samochodowego ma być zaksięgowany według opisanej wyżej nowej metody. Numer wersji nowego schematu to 6. Jeśli w importowanym pliku XML atrybut „wersja” elementu „paczka” będzie miał inną wartość, to Program ostrzegą, że import może być niedokładny.

Dane autoryzujące dla VAT-8(8), VAT-9M(6) i VAT-12(3)

Deklaracje VAT-8(8), VAT-9M(6) i VAT-12(3) osób fizycznych, i ich nowsze wersje, można składać drogą elektroniczną z „danymi autoryzującymi” zamiast podpisu kwalifikowanego.

JPK_FA bez NIP’u nabywcy

W module fakturowania, brak NIP’u nabywcy w wystawionej fakturze nie uniemożliwia utworzenia JPK_FA. Zgodnie ze schematem JPK_FA, NIP nie jest wymagany „dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy”.

Sortowanie faktur w schowku

Faktury w schowku faktur można uporządkować według NIP’ów, nazw nabywców lub starych numerów, wybierając odpowiednią wartość pola „Uporządkuj wg”. Faktury ze schowka są wystawiane w kolejności, w jakiej są w nim posortowane.

Dodatkowa czcionka i precyzja w Edytorze Formularzy

W Edytorze Formularzy wprowadzono szereg ulepszeń mających na celu poprawę wyglądu oraz dopasowania wydruku do formularza:

 1. Definiując format pól, podaje się odtąd procentową szerokość czcionki w stosunku do szerokości czcionki o zagęszczeniu 10 cpi (10 znaków na cal). Dotychczasowym ustawieniom zagęszczeń: 10, 12 albo 17 cpi, odpowiadają wartości: 100%, 83%, 59%. Można podać dowolną wartość z przedziału od 30% do 200%. Dzięki temu można lepiej dopasować np. NIP do kratek i kwoty do pól, w których mają być wydrukowane.
 2. Współrzędne i szerokości pól, oraz marginesy stron, można teraz podać w milimetrach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (dotąd tylko w całych milimetrach). Dzięki temu można 10 razy lepiej dopasować np. wydruk kwot do przecinków w formularzu.
 3. Zaznaczone pola można przesuwać nie tylko przy pomocy myszki, ale też klawiszami strzałek. Każde naciśnięcie klawisza powoduje przesunięcie o 0,1 mm w wybranym kierunku.
 4. W menu „Formularz” dodano opcję „Czcionka proporcjonalna”, której zaznaczenie powoduje, że tekst pól formularza drukowany jest (i pokazywany na podglądzie) czcionką proporcjonalną Helvetica, a nie domyślną czcionką o stałej szerokości – Courier. Ponieważ te dwie czcionki mają różne rozmiary, zamiana jednej na drugą pociąga zazwyczaj konieczność modyfikacji szerokości pól formularza i/lub szerokości czcionki w poszczególnych zdefiniowanych formatach.

Poprawiono też wygląd tekstu pól w edytorze, by był bardziej podobny do tekstu na wydruku.

Inne ulepszenia i zmiany

 • Ponieważ JPK_VAT można składać wyłącznie drogą elektroniczną, i podobnie składane jest coraz więcej deklaracji, zmieniamy opis statusu „złożona w urzędzie lub wysłana pocztą” na „złożona poza programem”. Samo znaczenie tego statusu się nie zmienia – chodzi o dokumenty złożone, które nie zostały wysłane z Programu do Ministerstwa Finansów, a zatem nie zapisano dla nich w bazie danych UPO ani numeru referencyjnego.
 • Jeśli w dokumencie fiskalnym dostawy, a więc tam gdzie nie ma numeru NIP, nie ma również numeru dowodu księgowego, nazwy lub adresu nabywcy, to przy tworzeniu JPK_VAT użytkownik jest pytany czy zastąpić w pliku także i te brakujące dane słowem „brak” (które zaleca zamiast NIP broszura informacyjna nt. JPK_VAT(3)). Wcześniej możliwe było tylko zastąpienie brakującego NIP słowami „brak danych”, a brak innych danych powodował przerwanie tworzenia JPK_VAT.
 • Można importować dokumenty z plików JPK_FA zawierających faktury w walucie obcej. Kwoty zapisane w takich plikach nie są podczas importu automatycznie przeliczane na złote (bo brak informacji o kursach waluty, według których wystawiono faktury), o czym użytkownik jest ostrzegany przed importem.
 • Jeśli małżonek właściciela ma taki sam adres jak właściciel, to odtąd nie potrzeba wprowadzać tego adresu (potrzebnego do PIT-36) w oknie danych małżonka. Wystarczy zaznaczyć że adres jest taki sam jak ma właściciel. W ten sposób łatwiej też uniknąć różnic literowych w adresach małżonków (choćby różnic w wielkości liter), które powodują, że adresy są traktowane jako różne.
 • Przy sporządzaniu PIT-36 wspólnie z małżonkiem, który jest właścicielem zapisanym w bazie danych bez NIP, tylko z PESEL, przychody i odliczenia mieszkaniowe takiego małżonka nie były uwzględniane w zeznaniu. Odtąd małżonkowie-właściciele są rozpoznawani nie tylko po NIP, ale też po PESEL.
 • Program aktualizuje parametry kadrowo-płacowe na dzień 1 stycznia 2018 r. i skalę PIT na rok 2018
 • (wer. 18.0.11) Poprawione wyszukiwanie po nazwie w słowniku kontrahentów.
 • (wer. 18.0.11) Poprawione otwieranie poprzednich wersji załącznika PIT/B.
 • (wer. 18.0.11) Import plików Subiekta nie całkiem zgodnych ze specyfikacją.
 • (wer. 18.0.11) Nowa podstawa ubezpieczenia zdrowotnego w parametrach kadrowo-płacowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-01-03 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
fax. 42 61 15 859
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.