Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 20.2

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 20.2.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 20.2

Nowe wzory PIT-36L(16) i załączników

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy POLTAX: PIT-36L(16), PIT/B(17), PIT/ZG(7), obowiązujących za rok 2019.

W zeznaniu PIT-36L jest dodatkowy wybór rodzaju korekty w poz.7. Ten wybór łączymy w oknie zeznania z wyborem celu złożenia formularza (poz.6). Dostępne opcje przekładają się na wypełnienie pozycji deklaracji następująco:

opcja wybierana z listypoz.6 deklaracji
zaznaczona kratka
poz.7 deklaracji
zaznaczona kratka
złożenie deklaracji1brak
korekta wg art. 81 o.p.21
korekta wg art. 81b §1a o.p.22

 

Znacznie rozszerzono część „C. INFORMACJE DODATKOWE”. Nowe informacje o sposobie wpłacania zaliczek, kwartalnym lub w formie uproszczonej, są podpowiadane w oknie na podstawie ustawienia formy opodatkowania w oknie danych właściciela.

W części „K. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA” można podać „podatek wykazany w załączniku PIT/IP”. Jest on uwzględniany w obliczeniach, ale załącznik PIT/IP trzeba w takim przypadku wypełnić poza programem i złożyć wraz z zeznaniem w formie papierowej.

Dodano część „R. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY”, w której podaje się nazwę posiadacza i pełny (wraz z kodem kraju na początku) numer IBAN rachunku, na który ma być dokonany zwrot nadpłaty. W przypadku rachunków zagranicznych wymagany jest też kod SWIFT banku/oddziału. W oknie zeznania edycja kodu SWIFT jest dostępna gdy wpisze się poprawny numer rachunku zagranicznego. Edycja numeru rachunku jest dostępna gdy wpisze się nazwę posiadacza rachunku. Edycja nazwy posiadacza jest dostępna gdy w zeznaniu występuje nadpłata. Kraj siedziby banku/oddziału nie jest edytowany, bo znajduje się na początku numeru IBAN (także w kodzie SWIFT). Jeśli podatnik podał wcześniej organom skarbowym numer rachunku, to nie ma konieczności wypełniania części R. zeznania. Jeśli ją jednak wypełni, to podany nowy rachunek zastępuje poprzednio zgłoszony.

Niektóre odliczenia od przychodu i dochodu w PIT-36L wykazuje się odtąd w załączniku PIT/O(24). W szczególności są to nowe odliczenia: darowizny na cele kształcenia zawodowego oraz wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ale także dotychczasowe odliczenia - np. wpłaty na IKZE czy ulga, o której mowa w art. 27g ustawy.

Zasadniczo zmienił się załącznik PIT/B:

  • Część B., w której podawało się dane samodzielnych (tj. nie w formie spółek) działalności gospodarczych, została zredukowana do samego podsumowania przychodu, kosztów, dochodu albo straty z takich działalności. Wynika to z dostępności podawanych tu wcześniej danych (np. siedziba lub adres prowadzonej działalności) w rejestrze CEIDG.
  • Zmienił się sposób numeracji w części C i ilość spółek, jaka mieści się na jednym formularzu papierowym PIT/B.
  • W części „D. ŁĄCZNY PRZYCHÓD, KOSZTY DOCHÓD LUB STRATA (..)” można podać kwotę dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. wg stawki 5%. Kwota ta wpływa na łączny dochód i stratę, a zatem na wszystkie obliczenia w zeznaniu.
  • Dodano część „E. INFORMACJE O OKRESIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) W ROKU PODATKOWYM”, którą wypełnia wspólnik spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej, jeżeli spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej.

 

Inne ulepszenia i zmiany

  • Program aktualizuje parametry kadrowo-płacowe.
  • W oknie i wydruku proporcji obrotów zaktualizowano opisy podstaw prawnych dotyczących obrotów z tytułu dostaw środków trwałych i obrotów z tytułu transakcji sporadycznych.
  • W Puzzlach na MS Access poprawiono błąd: w oknie-liście faktur (w module fakturowania) z wybranego roku nie było widać faktur wystawionych 31-ego grudnia.
  • Wersja PostgreSQL – poprawiono błąd polegający na usuwaniu podczas uruchamiania programu parametrów kadrowo-płacowych dopisanych przez użytkownika. Błąd występował tylko w bazach danych utworzonych jako puste.

DATA PUBLIKACJI: 2020-02-05 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.