Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 22.13 - poprawiona 3

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 22.13.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga:Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G50U31 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 22.13

Zmienione obliczenie ryczałtu

Obliczenie ryczałtu za okresy z roku 2022 dostosowano do niedawno opublikowanego wzoru zeznania PIT-28(25). Dostosowanie polega na:

 • uwzględnieniu przychodu zwolnionego od podatku,
 • rozdzieleniu przychodów z działalności gospodarczej od przychodów z najmu prywatnego,
 • odliczaniu składek zdrowotnych ZUS osobno od innych odliczeń od przychodu.

wszystko to w takiej kolejności i w taki sposób jak w PIT-28.

Przychód zwolniony i składki zdrowotne odliczane są tylko od przychodu z działalności gospodarczej. Przychód zwolniony jest uwzględniany po zaznaczeniu którejś z trzech ulg – na powrót na terytorium Polski, dla rodziny (co najmniej 4 dzieci) lub dla pracującego emeryta – w prawym dolnym rogu okna obliczenia ryczałtu.

Zmiana układu obliczenia (wyodrębnienie przychodów z najmu oraz odliczenia składek zdrowotnych ) może powodować niewielkie różnice względem wcześniejszych obliczeń wynikające z zaokrągleń. Znacznie większe różnice mogą być w przypadku gdy równocześnie występowały przychody z najmu i odliczenia składek zdrowotnych ZUS od przychodu. W takim przypadku należałoby ponownie wykonać i zapisać obliczenia ryczałtu od początku 2022 r. Jeśli chce się uniknąć zmiany wyników obliczeń, to trzeba przenieść w oknie odliczeń od przychodu kwoty składek zdrowotnych ZUS do innej grupy odliczeń od przychodu - np. „Inne ulgi”.

Oczywiście, po zaznaczeniu w obliczeniu którejś z ulg dających zwolnienie przychodu od podatku, trzeba ponownie wykonać i zapisać obliczenia ryczałtu również dla następnych okresów.

Nowy wzór PIT-4R(12)

Program dostosowano do nowego wzoru dokumentu elektronicznego i formularza deklaracji PIT-4R (12), obowiązujących za rok 2022.

Nowy wzór PIT-11(29)

Program dostosowano do nowego wzoru dokumentu PIT-11(29), według którego składa się informację za rok 2022. W nowym wzorze jest mnóstwo nowych pozycji. W tabeli dochodów utworzono wiersze dla zasiłków macierzyńskich, wypełniane na podstawie zasiłków ZUS na listach płac oraz przerw/świadczeń z kodami: 311, 315, 319, 320, 325-329. Z części dotychczasowych wierszy wyodrębniono przychody uzyskane w wieku emerytalnym. W części poświęconej dochodom zwolnionym utworzono pozycje dotyczące ulg na powrót na terytorium Polski, dla rodziny (co najmniej 4 dzieci) i dla pracującego emeryta. Ponadto jest nowa pozycja, w której wykazuje się składki członkowskie na związki zawodowe.

Udostępniamy odpowiednie formularze PDF, choć deklaracje składa się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dlatego nasze formularze mają uproszczoną formę – bez szarego tła – by ewentualny wydruk powodował mniejsze zużycie atramentu/tonera.

Zmiany w parametrach pracowników i listach płac

 1. Jeśli pracownik korzysta z ulg na powrót na terytorium Polski, dla rodziny (co najmniej 4 dzieci), dla pracującego emeryta, lub z zerowego PIT dla młodych, to w miesiącu, w którym suma dochodów pracownika na listach płac przekroczy limit wynoszący 85528 zł, nadwyżka dochodu ponad ten limit jest opodatkowana. Dotąd cały dochód w takim miesiącu był traktowany jako zwolniony z opodatkowania.
 2. W związku z koniecznością wykazywania w PIT-11 za 2022 r. składek członkowskich na związki zawodowe pobranych przez płatnika, na stronie „Wynagrodzenie” okna parametrów pracownika oraz na listach płac umieszczona została odpowiednia pozycja (pod nazwą „na związki zawodowe”). Można w niej wprowadzić kwotę składki albo jej stopę procentową. W tym drugim przypadku kwota składki obliczana jest automatycznie jako iloczyn podanej stopy i sumy wynagrodzenia. Kwota składki odejmowana jest od wypłaty.
 3. W parametrach pracownika podanie stopy składki wyklucza (czyści pole) podanie kwoty składki, i vice versa.
 4. W oknie płacy wpisanie stopy składki powoduje obliczenie kwoty składki, natomiast wpisanie kwoty składki powoduje wyczyszczenie pola stopy składki. Kiedy pole stopy składki jest puste, kwota składki nie jest automatycznie obliczana.
 5. Od stycznia 2023 r. pracownik może złożyć oświadczenie o pomniejszaniu miesięcznej zaliczki u więcej niż jednego pracodawcy. Na liście płac odlicza się wtedy nie całą kwotę wolną, ale jej 1/2 lub 1/3 (zależnie od liczby pracodawców). W programie uzyskuje się to wybierając odpowiednią wartość „Jaką część kwoty wolnej odliczać?” na stronie „Podatkowe” okna parametrów pracownika. Wybór ten jest niedostępny gdy „Odliczać kwotę wolną?” ma wartość „nie”.
 6. Od stycznia 2023 r. pracownik może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30000 zł. Złożenie takiego wniosku zaznacza się w pozycji „Wniosek o niepobieranie zaliczek” na stronie „Podatkowe” okna parametrów pracownika. Zaznaczenie skutkuje na liście płac zerowymi zaliczkami od dochodu opodatkowanego nieprzekraczającego limitu oraz podatkiem bez odliczenia kwoty wolnej od dochodu ponad limit.
 7. Ze strony „Podatkowe” okna parametrów pracownika wprowadzanych po 2022 r. znikają zbędne już wtedy ustawienia „Złożono wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek” i „Nie stosować ulgi dla klasy średniej”.

Nowy wygląd programu

Okna z zakładkami

Okna-listy firm, właścicieli, rejestrowanych dokumentów i wszystkie inne okna wypełniają teraz całe główne okno aplikacji i mają zakładki. Tym samym program działa teraz analogicznie jak wszystkie popularne programy (przeglądarki internetowe, programy pocztowe, Adobe Acrobat Reader itp.).

Zamiast opcji „Kaskada”, „Sąsiadująco w poziomie” i „Sąsiadująco w pionie” w menu „Okno” dostępne są teraz opcje „Nowa pionowa grupa dokumentów” i „Nowa pozioma grupa dokumentów”. Opcje te są dostępne gdy jest otwarty więcej niż jedno okno. Wybranie „Nowa pionowa grupa dokumentów” powoduje wtedy utworzenie nowej grupy obok aktualnie istniejących i przeniesienie do niej aktywnego okna (trochę podobnie do dawnego „Sąsiadująco w pionie”). Wybranie „Nowa pozioma grupa dokumentów” powoduje utworzenie nowej grupy poniżej aktualnie istniejących i przeniesienie do niej aktywnego okna (trochę podobnie do dawnego „Sąsiadująco w poziomie”).

Okna można przemieszczać między grupami i w ramach grupy, przeciągając myszką ich zakładkę.

Tryb ciemny

W trybie ciemnym okna ( ich tło, pola edycyjne, guziki i inne elementy ) emitują jak najmniejszą ilość światła. To bardzo modne ostatnio rozwiązanie pozwala oszczędzać wzrok, ale też energię (zwłaszcza w przypadku najnowszych monitorów LED z podświetleniem wygaszanym strefowo, miniLED, OLED lub microLED). Jest to więc rozwiązanie korzystne zdrowotnie, ekonomicznie i ekologicznie. Może jednak wymagać przyzwyczajenia, dlatego jest opcjonalne.

Tryb ciemny w Programie włącza się i wyłącza poleceniem „Ustawienia -> Wygląd i obsługa okien -> Tryb ciemny” z menu „System”. Dostępne są tam trzy ustawienia tego trybu:

 • "nie" – (ustawienie domyślne) tryb ciemny jest wyłączony, kolory okien są takie jak dawniej;
 • "tylko listy" – tryb ciemny jest stosowany tylko w oknach-listach (np. firm lub właścicieli);
 • "listy i dialogi" – tryb ciemny jest stosowany nie tylko w oknach-listach, ale też w dialogach.

Zmieniony wygląd niektórych elementów

Ta zmiana ma związek z modą na płaski, minimalistyczny wygląd okienek. Jest nieodzowna w przypadku trybu ciemnego, w którym nie występują imitacje trójwymiarowości, ale służy również oszczędzaniu miejsca na ekranie. Ma też na celu lepsze dostosowanie do różnych ustawień rozmiaru czcionki. Dotyczy w szczególności okienek z rozwijanymi listami wartości (ang. combo box) i przełączników opcji (ang. radio buttons). Dodano też nowy element służący do wprowadzania wartości przez wywołanie pomocniczego okna dialogowego. Znalazł on m. in. zastosowanie w oknie rejestracji dokumentu, gdzie zastąpił guziki przywołujące słowniki procedur i GTU. Ten nowy element wygląda jak okno edycyjne z trzema szarymi kropkami w prawym dolnym rogu.

Inne zmiany wyglądu

 • W oknach kreatorów (ang. wizard) - np. eksportu i importu - uwzględniono ustawienie rozmiaru czcionki dialogów.
 • W kalendarzach miesięcznych w oknach tabel kursów walut oraz okienkach rozwijanych pod polami dat uwzględniono ustawienia trybu ciemnego i rozmiaru czcionki dialogów.
 • W oknach komunikatów uwzględniono ustawienia trybu ciemnego i rozmiaru czcionki dialogów. Tło komunikatu ma odtąd kolor odpowiadający rodzajowi komunikatu (niebieski - informacja, zielony - pytanie, żółty - drobny błąd lub ostrzeżenie, czerwony - krytyczny błąd lub decyzja). Ponadto treść komunikatu można zaznaczyć i skopiować do Schowka Windows (np. w celu przesłania do hotline'u) tak jak się to robi w okienkach edycyjnych. W przypadku komunikatów niemieszczących się w całości na ekranie można przewijać ich treść.

Inne ulepszenia i zmiany

 • Parametry kadrowo-płacowe oraz stopy odsetek podatkowych i ustawowych zaktualizowane na 1 stycznia 2023 r.
 • W obliczeniach składek zdrowotnych właścicieli uwzględniane są okresy zawieszenia działalności podane w ich źródłach przychodów. Zawieszenie działalności źródła na cały miesiąc ma taki sam skutek jak brak udziałów w źródle w danym miesiącu.
 • Import dokumentów z Subiekta dostosowano do najnowszego formatu plików EDI++ 1.08. Oznacza to w szczególności uwzględnianie zapisanych w tych plikach oznaczeń dla JPK_V7: procedur, GTU i typów dokumentów.
 • Ponieważ imię i nazwisko użytkownika jest wykorzystywane nie tylko przy fakturowaniu, ale także np. podawane za autora tworzonych dokumentów PDF, ustawienie „Kto wystawia faktury” zostaje przeniesione z menu „System -> Ustawienia -> Faktury” do menu „System -> Ustawienia”, i nazwane: „Imię i nazwisko użytkownika”. W związku z tym jest teraz dostępne nawet po wyłączeniu modułu fakturowania, ale nadal tylko wtedy gdy wyłączone są zabezpieczenia lub zalogowany jest administrator (w przeciwnym razie imię i nazwisko użytkownika ustawia się w Administratorze).
 • Przypomnienie o archiwizacji, które pojawia się przy zamknięciu programu, o ile tak zaznaczono w menu „Ustawienia”, zostało wzbogacone o wybór sposobu archiwizacji. Zamiast archiwizacji przy pomocy programu pg_dump.exe (w wersji na PostgreSQL) lub Archiwizatora (w wersji na MS Access) można teraz wybrać eksport całej bazy danych do pliku PUX. Sporządzenie zapasowej kopii bazy danych każdym z tych dwóch sposobów liczy się tak samo przy ustalaniu kiedy wykonano ostatnią archiwizację.
 • Jeśli nie chcemy wykonać archiwizacji, to w oknie przypomnienia o niej nie naciskamy teraz guzika [Nie], tylko krzyżyk w nagłówku lub klawisz [Esc].
 • Eksport bazy danych przez uruchomienie Puzzli z parametrem "/A" Operacja eksportu całej bazy danych może być wykonana nie tylko poleceniem z menu „System -> Narzędzia”, ale także przez uruchomienie Programu z parametrem "/A". Zakładając, że program jest zainstalowany w folderze "C:Program Files (x86)Puzzle", polecenie wyglądałoby tak:
  • w wersji na MS Access: "C:Program Files (x86)PuzzleTax10.exe" /A
  • w wersji na PostgreSQL: "C:Program Files (x86)PuzzleTaxPG.exe" /A

  Takie uruchomienie eksport nie wymaga interakcji z użytkownikiem, nie są wyświetlane komunikaty wymagające odpowiedzi użytkownika. Dzięki temu można z takiego wywołania zrobić zadanie wbudowanej w Windows aplikacji Harmonogram zadań, i mieć eksport całej bazy danych wykonywany automatycznie, w ustalonych dniach i godzinach (np. w nocy).

  Plik PUX tworzony jest w folderze, w którym tworzony był ostatnio poleceniem z menu Programu. Jeśli wcześniej tego nie robiono, to plik PUX jest tworzony w folderze „Dokumenty” systemu Windows. Nazwa tworzonego pliku składa się z nazwy bazy danych oraz z daty i czasu utworzenia pliku. W tym samym folderze, z tą samą nazwą, ale z rozszerzeniem „.log”, jest tworzony raport eksportu w postaci pliku tekstowego. Jeśli archiwizacja nie przebiegła pomyślnie ( plik PUX nie mógł być utworzony lub nie wszystkie dane udało się wyeksportować), to raport jest od razu wyświetlany (z wyjątkiem przypadku gdy w zadaniu Harmonogramu zadań zaznaczono opcję „Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany”. W takim przypadku użytkownik musi po zalogowaniu sam odszukać i otworzyć raport.
 • (wer. 22.13.7) W PIT-11(29) nie były wykazywane niskie wynagrodzenia, dla których dochód po odliczeniach jest zerowy;
 • (wer. 22.13.7) W oknie źródeł przychodów właściciela brakowało guzika do przyłączania nowych źródeł.
 • (wer. 22.13.10) PIT-11(29) – Przy otwarciu zarejestrowanej informacji PIT-11 nie była rozpoznawana płeć pracownika, wskutek czego nie był ustalany właściwy wiek emerytalny, a zatem i wiersze, w których należy wykazać przychody (czerwone zabarwienie błędnie sugerowało nieaktualność).
 • (wer. 22.13.10) PIT-11(29) – Przychody nie powinny być wykazywane jako uzyskane w wieku emerytalnym gdy składki społeczne z ich tytułu są zerowe.
 • (wer. 22.13.10) PIT-11(29) – W przypadku korzystania z ulg przychody są wykazywane w części G., a składki społeczne w poz. 97, nawet jeśli dochód po odliczeniach jest zerowy
 • (wer. 22.13.13) Miniaturka programu przy pasku zadań zmieniona na pojedynczą.
 • (wer. 22.13.13) Poprawiona stabilność programu przy przełączaniu zakładek okien.

DATA PUBLIKACJI: 2023-01-05 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.