Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 22.21.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 22.21.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga:Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G54U32 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 22.21

Roczne rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561) definiuje roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą oraz sposób obliczania składek od tej postawy. Różnica między tak obliczoną składką roczną a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego ma być wykazana w dokumencie rozliczeniowym składanym za miesiąc, w którym upływa termin złożenia rocznego zeznania podatkowego (art. 45 ust. 1 ustawy PIT). Wzór tego dokumentu rozliczeniowego - tj. ZUS DRA i RCA - został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 258), i obowiązuje od 1 maja 2023 r. tj. od deklaracji ZUS DRA i RCA za kwiecień 2023 r. Obie deklaracje zostały rozszerzone o dział "ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE" (w ZUS RCA jest to dział III.F., w ZUS DRA - dział XII.). Dział ten w kwietniowych deklaracjach mają obowiązek wypełnić przedsiębiorcy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w roku poprzednim.

Zmiana wzoru formularza ZUS DRA i RCA pociągnęła za sobą odpowiednią zmianę formatu plików XML zawierających te deklaracje. Najnowszy format tych plików ma numer 5.5, i ma być stosowany od maja 2023 r.

Dostosowanie programu do powyższych zmian polega na:

  • zmodyfikowaniu okien obliczeń składek zdrowotnych dla zasad ogólnych i dla ryczałtu,
  • rozszerzeniu raportu "ZUS DRA z załącznikami" o rozliczenie roczne,
  • zastosowaniu w eksporcie do programu Płatnik najnowszego formatu KEDU - tj. 5.5

Rozliczenia roczne zostały umieszczone w oknach obliczeń składek zdrowotnych za dany rok, gdyż w rozliczeniach tych uwzględniana jest suma należnych, miesięcznych składek z danego roku.

Uwaga: aby program umieścił w deklaracjach ZUS prawidłowe rozliczenie roczne składek zdrowotnych należy zaktualizować i zapisać zawartość okna obliczenia składek zdrowotnych za rozliczany rok.

Roczne rozliczenie składek zdrowotnych przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych

Dochód roczny, pomniejszony o składki społeczne ZUS opłacone w roku, to dochód podlegający opodatkowaniu w danym roku rozliczenia. Może być on dodatkowo skorygowany, bo suma korekt miesięcznych jest kwotą w edycji.

Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne powinna być równa dochodowi pomniejszonemu o składki społeczne ZUS, jednak nie mniejsza niż minimalna podstawa wymiaru składki, którą wyliczamy mnożąc minimalne wynagrodzenie obowiązujące na pierwszy dzień roku składkowego (3010,00 zł w 2022 r.) przez liczbę miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Roczna składka zdrowotna wyliczana jest zależnie od stosowanej formy opodatkowania liniowego czy wg skali. Kwota do dopłaty/zwrotu to różnica między roczną składką zdrowotną a sumą miesięcznych należnych składek.

W przypadku zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na według skali, tabelka miesięczna składek pozostaje niezmieniona, jedynie roczne rozliczenie jest dokonywane zgodnie z zasadami dla opodatkowania wg skali.

Uwaga: Program nie przenosi do deklaracji ZUS RCA i DRA kwoty należnego podatku za rok. Pozycja ta powinna być wypełniana w sytuacji, gdy podatnik obniżał składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek zgodnie z art. 82 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Program nie obsługiwał w ciągu roku tego obniżania składek.

Roczne rozliczenie składek zdrowotnych przy opodatkowaniu ryczałtem

Przychód roczny, pomniejszony o składki społeczne ZUS opłacone w roku, to przychód podlegający opodatkowaniu w danym roku rozliczenia.

Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym roku pomnożona przez 60% (jeśli przychód nie przekroczył 60 tys. zł) albo przez 100% (jeśli przychód był wyższy niż 60 tys. zł i niższy niż 300 tys. zł) albo przez 180% (jeśli przychód przekroczył 300 tys. zł) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale poprzedniego roku. Roczna składka zdrowotna to 9% rocznej podstawy wymiaru składki. Kwota do dopłaty/zwrotu to różnica między roczną składką zdrowotną a sumą miesięcznych należnych składek.

W przypadku zmiany formy opodatkowania z podatku zryczałtowanego na zasady ogólne według skali podatkowej, tabelka miesięczna składek pozostaje niezmieniona, jedynie roczne rozliczenie jest dokonywane zgodnie z zasadami dla opodatkowania wg skali. W takim przypadku roczna podstawa wymiaru składki jest wyliczana na podstawie dochodu rocznego pomniejszonego o składki społeczne ZUS. Dochód ten podatnik musi samodzielnie wpisać do tabelki rocznej składek (początkowo przyjmuje on wartość przychodu rocznego i jest dostępny do edycji).

Uwaga: Przypominamy, ze program daje możliwość przejścia jedynie z jednej formy opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej. Z tego powodu przy zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne według skali, do deklaracji ZUS DRA/RCA przenoszone jest jedynie roczne rozliczenie składek zdrowotnych z tabelki dla ryczałtu (pomijana jest tabelka dla zasad ogólnych).


DATA PUBLIKACJI: 2023-04-26 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.