Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja programu TaxPro do wersji 13.0

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 13.0. Abonenci otrzymają aktualizację w ramach obsługi posprzedażnej. Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 13.0

Nowy wzór deklaracji PIT-8AR

Program dostosowano do nowego wzoru (formularza POLTAX i schematu XML) deklaracji – tj. PIT-8AR(2), który obowiązuje za rok 2012. Zmiana dotyczy zaokrąglania kwot w wierszach:
 • 6. - odsetki od pożyczek,
 • 7. - odsetki bankowe,
 • 14. - suma pobranego ryczałtu,
 • 16. - kwota do wpłaty.
Według nowego wzoru powyższe kwoty podaje się z dokładnością do grosza.

Zmiany w fakturowaniu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, wprowadzono w module fakturowania następujące zmiany:
 1. Przy wprowadzaniu towarów, pozycji na fakturze lub korekcie, zwolnionych lub opodatkowanych stawką VAT inną niż podstawowa, zlikwidowano wymóg podania symbolu PKWiU i związane z tym komunikaty.
 2. Zgodnie z §5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia, w przypadku gdy należność ogółem przekracza 450 zł albo 100 euro, jeśli kwota ta określona jest w euro, program wymaga wprowadzenia w oknie faktury nazwy i adresu nabywcy. Jeśli należność ogółem nie przekracza ww. kwoty, i nie wprowadzi się nazwy nabywcy, to na wydruku znajdzie się tylko NIP nabywcy.
 3. Jeśli w oknie danych firmy, na stronie "Forma opodatkowania", jest ustawione rozliczanie metodą kasową, i data wystawienia faktury zawiera się w okresie stosowania tej metody rozliczania, to na wydruku faktury umieszczamy, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, napis "metoda kasowa".
 4. §5 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia wprowadza rozróżnienie faktur VAT marża na cztery nowe kategorie (procedury):
  • „procedura marży dla biur podróży”
  • „procedura marży – towary używane”
  • „procedura marży – dzieła sztuki”
  • „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.
  Wyboru procedury marży dokonuje się w oknie faktury VAT marża (faktury takie tworzy się jak dotąd - tj. poleceniem "Nowa faktura VAT marża"). Nazwa wybranej procedury jest umieszczana na wydruku faktury, za to słowo "marża" nie jest drukowane bezpośrednio po słowach "Faktura VAT".
 5. Wszystkie powyższe dopiski na fakturze, wymienione w §5 ust. 2 rozporządzenia, umieszczane są na wydruku bezpośrednio pod nazwą i numerem dokumentu. Tam też przeniesiony został, z nazwy dokumentu, ewentualny dopisek "odwrotne obciążenie".

Kursy walut EBC

Zgodnie z art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy kwoty na fakturze, stosowane do określeniapodstawy opodatkowania, są określone w walucie obcej, "podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złotewedług ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzieńpowstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymianykażdej z nich względem euro". Dla walut innych niż euro EBC nie publikuje wprost ich kursów wymiany na złote. Dlatego doprzeliczania kwot w tych walutach na złote stosujemy kursy krzyżowe o dokładności sześciu miejsc po przecinku.
W związku z powyższym wprowadzono w Puzzlach szereg zmian, które pozwalają skorzystać z możliwości fakturowania według kursów EBC.
Dotychczasowe polecenie "Kursy walut" w menu "System" nazywa się teraz "NBP" i znajduje się w podmenu "Kursywalut" menu "System". W tym samym podmenu "Kursy walut" umieszczono kolejne podmenu - "EBC", a w nim nowepolecenia "Aktualizuj" i "Przeglądaj". Polecenie "Aktualizuj" powoduje pobranie aktualnych (oraz nieco starszych) kursówwymiany walut z internetowego serwisu Europejskiego Banku Centralnego, a następnie zapisanie ich w bazie danych Puzzli.Polecenie "Przeglądaj" otwiera okno pokazujące jakie kursy wymiany EBC, i kiedy opublikowane, zapisane są w bazie danychPuzzli. W oknie tym widać również kursy krzyżowe obliczone dla poszczególnych walut.
Aby korzystać w Puzzlach z kursów wymiany EBC, przynajmniej jeden komputer podłączony do bazy danych Puzzlimusi mieć dostęp do Internetu. Użytkownik tego komputera powinien raz dziennie, przed rozpoczęciem fakturowania,wywołać aktualizację kursów wymiany EBC (o ile nie zrobił tego poprzedniego dnia roboczego, po godzinie 15-tej, kiedy tozwykle kursy z danego dnia są już opublikowane). Po zaktualizowaniu kursów EBC można przystąpić do fakturowania z ichwykorzystaniem. W tym celu wystarczy w oknie faktury wybrać walutę obcą. Jeśli korzystano wcześniej z kursów NBP, topojawi się okno wyboru kursu waluty obcej. Wybrać można kurs opublikowany przez NBP albo przez EBC. W obuprzypadkach podana jest wartość kursu oraz data jego opublikowania. Jeśli kurs opublikowano wcześniej niż w dniu roboczympoprzedzającym wystawienie faktury, to użytkownik ma możliwość zaktualizowania kursu, zarówno w przypadku EBC jak iNBP. Po wybraniu kursu wymiany informacja o tym, czy jest to kurs EBC czy NBP, jest widoczna zarówno w oknie fakturyjak i na jej wydruku. Jeśli w bazie danych są zapisane kursy wymiany tylko jednego banku (np. tylko kursy średnie NBP), i sąto kursy aktualne, to wybór kursu w oknie faktury jest dokonywany automatycznie - bez pytania użytkownika.
Uwaga: Starsze wersje Puzzli nie odczytają poprawnie faktur, w których zastosowano kurs wymiany EBC. Dlatego, w przypadku stosowania kursów EBC, należy używać wyłącznie wersji programu 13.0 lub nowszej.

Inne zmiany i ulepszenia

 • W menu "Analizy" okna firm dodano polecenie "Wykaz właścicieli", które powoduje wyświetlenie informacji kto posiada jakie udziały w bieżącej firmie, w domyślnym miesiącu. Ułatwia to wykrycie ewentualnych błędów popełnionych przy definiowaniu udziałów, które mogą skutkować np. tym, że firma nie jest przez program uznawana za osobę fizyczną.
 • Import dokumentów z plików KAMSOFT dostosowano do najnowszych wytycznych tej firmy.
 • Archiwizator wykorzystywał dotąd krótkie odpowiedniki nazw plików tworzone automatycznie przez system Windows. Dlatego w niektórych nowych instalacjach Windows - gdzie wyłączono tworzenie tych odpowiedników - Archiwizator nie znajdował plików archiwów, w których nazwach występowały spacje. Teraz Archiwizator działa niezależnie od krótkich nazw plików. Zapamiętuje też katalog archiwum, z czym był problem w Windows Vista i nowszych.
 • Edytor Formularzy rozpoznaje orientację stron edytowanych formularzy i odpowiednio tworzy testowe dokumenty PDF zawierające same pola. Dotąd wszystkie takie testowe dokumenty miały orientację pionową.
 • Wersja 13.0 wymaga osobnej aktywacji.

DATA PUBLIKACJI: 2013-01-03 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.